Geen producten (0)

Algemene voorwaarden

Leverings- en betalingsvoorwaarden consument

01-09-2019

Toepasselijkheid 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Nash design die tot stand zijn gekomen met de consument via koop op afstand.
1.2 Door het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling verklaart de consument akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Aanbiedingen/overeenkomsten 
2.1 Als een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft, dan zal Nash design dit duidelijk vermelden. 
2.2 Nash design zal haar producten zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw beschrijven. Kennelijke vergissingen of fouten binden Nash design niet. 
2.3 Nash design zal bij haar aanbiedingen duidelijk de rechten en plichten van de consument vermelden wanneer die een aanbieding accepteert. Daartoe behoren vermelding van de prijs, bezorgkosten, betalingswijze en het herroepingsrecht. 
2.4 Nash design is gerechtigd een bestelling te weigeren zonder opgaaf van reden. Er is pas sprake van een overeenkomst zodra Nash design de bestelling heeft geaccepteerd.

Herroepingsrecht 
3.1 Na aankoop heeft de consument het recht een artikel zonder opgaaf van reden te retourneren binnen veertien dagen, ingaande op de dag van ontvangst door de consument. Indien een artikel door zijn aard niet onder het herroepingsrecht valt, zal dit door Nash design vermeld worden in het aanbod. 
3.2 Tijdens de zichttermijn dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Indien de consument een artikel wenst te retourneren op grond van het herroepingsrecht, dient dit ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking te geschieden. De consument dient zorg te dragen voor een deugdelijke verpakking 
van de retourzending en de verzendkosten voor zijn rekening te nemen. 
3.3 Bij retournering conform de voorwaarden en binnen de zichttermijn, zal Nash design het aankoopbedrag binnen 30 dagen terugbetalen. Gepersonaliseerde items of op maat gemaakte items kunnen niet geruild of teruggestuurd worden.

Prijzen en betalingen

4.1 Alle prijzen voor de aangeboden producten of diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden apart vermeld en zijn voor kosten van de consument. 
4.2 Gedurende de vermelde geldigheidsduur zal Nash design prijzen niet verhogen, tenzij sprake is van verandering in BTW-tarieven of extreme schommelingen in materiaal kosten die voor van belang zijn Nash design. 
4.3 Betaling dient te geschieden op een door Nash design aangeboden betaalwijze. Nash design kan niet verplicht worden een andere betaalwijze te accepteren. Nash design is gerechtigd nadere voorwaarden aan de betaling te verbinden. Bij betaling via bank of giro geldt als dag van betaling de dag waarop het bedrag op de rekening van Nash design is bijgeschreven. 
4.4 Betaling dient direct na een bestelling voldaan te worden. Als het verschuldigde bedrag ontvangen is door Nash design zal de bestelling in behandeling genomen worden en verwerkt worden. 
4.5. Indien de consument in gebreke blijft, is Nash design gerechtigd de betreffende overeenkomst uit te stellen dan wel te ontbinden.

Levering 
5.1 De producten van Nash design worden speciaal gemaakt na bestelling van de consument. De vermelde levertijden bij de producten zijn indicatief met een minimale levertijd van 4 werkdagen en een maximale levertijd van 30 dagen na betaling. Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding of annulering van de bestelling, tenzij de levertijd zodanig lang is, dat van de consument redelijkerwijs niet verwacht mag worden dat hij de overeenkomst in stand houdt. In dat geval zal Nash design het aankoopbedrag binnen 30 dagen retourneren aan de consument. 
5.2 Als afleveradres geldt het door de consument opgegeven adres. Voor schade als gevolg van fouten of onvolkomenheden in het door de consument opgegeven bezorgadres is Nash design niet aansprakelijk. 
5.3 Leveringen vinden alleen plaats naar landen die door Nash design zijn vermeld. Nash design kan niet verplicht worden tot levering naar andere landen.

Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle door Nash design geleverde producten of diensten blijven eigendom van Nash design totdat de consument alle verplichtingen uit alle overeenkomsten is nagekomen. Het risico van schade of vermissing gaat over op de consument vanaf het moment van levering.

Conformiteit en garanties

7.1 Nash design draagt ervoor zorg dat bestelde producten of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid. 
7.2 Wanneer een product gezien zijn aard onder garantie wordt geleverd en er treedt een gebrek op binnen de garantietermijn, dan dient de consument Nash design daarvan schriftelijk of via e-mail op de hoogte te stellen. Nash design zal het artikel ter reparatie terugnemen dan wel vervangen, mits het gebrek niet door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik is ontstaan. De keuze voor reparatie of vervanging ligt bij Nash design.
7.3 Garantie is beperkt tot 2 maanden na leverdatum.

Reclames en aansprakelijkheid

8.1 De consument dient een artikel bij ontvangst zo spoedig mogelijk te controleren. Eventuele gebreken of transportschade dienen binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk of via e-mail te worden gemeld aan Nash design.
8.2 Nash design zal na ontvangst van de klacht de artikelen, na retournering daarvan, ofwel vervangen ofwel het aankoopbedrag terugbetalen. 
8.3 Voldoet een artikel bij normaal gebruik niet aan de kwaliteitsnormen die er redelijkerwijs aan gesteld mogen worden, dan kan de consument Nash design daarvan schriftelijk dan wel via e-mail op de hoogte stellen en zal Nash design de klacht beoordelen en zo nodig het betreffende artikel repareren of vervangen.

Overmacht

9.1 Nash design kan niet worden verplicht tot het nakomen van een overeenkomst of deel ervan, indien er sprake is van overmacht. Nash design heeft in dat geval het recht de overeenkomst op te schorten, slechts deels na te komen dan wel te ontbinden zonder vergoeding van schade aan de consument. Dit ontslaat de consument niet van de verplichting tot betaling van dat deel van de overeenkomst dat wel is nagekomen en een zelfstandige waarde vertegenwoordigt. 
9.2 Duurt de periode van overmacht langer dan 2 maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op elke overeenkomst tussen Nash design en de consument is het Nederlands recht van toepassing, ook als de producten of diensten geheel of gedeeltelijk in het buitenland zijn geleverd. 
10.2 Nash design en de consument zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Personaliseren van het product

11.1 Als het geleverd product gepersonaliseerd is kan het niet geruild of teruggestuurd worden. 
11.2 Nash design maakt de tekst zoals opgegeven door de consument. Bij twijfel zal er contact worden opgenomen met de consument. Verkeerde spelling is voor de risico van de consument en kan niet verhaald worden op Nash design.

Privacy wetgeving

Nash design is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.nashdesign.nl

Huls 60, Simpelveld

06-30759015

info@nashdesign.nl

(Dit is geen bezoek adres)

BTW: NL001819081B04

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.